Pedagogický koncept

Školní vzdělávací plán k nahlédnutí zde: SVP-Berounka

Naše školka chce dát dětem jedinečnou příležitost poznávat přírodu pomocí hry a spontáního objevování. Program je uzpůsobený ročním obdobím a aktuálnímu počasí. Naše snahy se zaměřují na rozvoj fyzických, kulturních, vědomostních i sociálních schopností. Při svých cestách se nezabýváme jen krásami přírody, poznáváme dění ve vsi, ve městě, navštěvujeme farmu, knihovnu, poštu, hasiče, … Děti si tak rozšiřují své povědomí o reálném životě a nabývají potřebné souvislosti. Za účelem rozvíjení kulturního povědomí a cítění navštěvujeme dvakrát do roka divadlo. Rodina, rodiče a nejbližší přátelé školky jsou pro nás tím nejdůležitějším. Čtyři-krát v roce pořádáme Zahradní slavnost, kde v kruhu nejbližších můžeme všichni trochu nasát z atmosféry naší školky, z jejich principů a nesdělitelné podstaty bytí s dětmi v přírodě.  V rámci těchto slavností se snažíme propojit  a oprášit zapomenuté lidové tradice a zvyky vesnice Druztové a jejího okolí. V čase Vánoc se noříme do klidnější atmosféry, čteme hodně pohádky a hrajeme divadlo. Nahlížíme pod ruce řemeslníkům v blízkém okolí i ve vsi. Do školky během roku zveme malíře, hudebníky, herce, sochaře, zkrátka každého, kdo něco umí a může a chce předat dál…

Vycházíme z respektujícího přístupu k dětem, inspirujeme se programem Začít spolu. Děti se nejlépe vyvíjí, věnují-li se své činnosti – hře celým srdcem. Dítěti v procesu výchovy a vzdělávání poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Při hře se nejlépe učí. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má v z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve pak se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Pedagog je zde chápán jako autorita,   ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti především partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné. Každé má právo projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem.

Rozvíjíme děti v těchto směrech:
– rozvoj hrubé a jemné motoriky
– verbální schopnosti
– komunikační schopnosti
– logické myšlení
– umění nést zodpovědnost za sebe i za druhé
– schopnost spolupracovat a sdílet
– respekt k přírodě a k ostatním lidem
– znalosti o přírodě a ekologii
– sebeobsluha
– zdravé sebevědomí
– rozvoj fantazie a tvořivosti
– umění se rozhodnout

pěstujeme u dětí vědomí, že:

1) všechny těžkosti lze překonat.
2) je silnější, i když se momentálně cítí slabé.
3) umí snášet nedostatek.
4) umí zodpovídat za sebe, za druhé, mám úctu ke svému okolí, k menším, stejně starým i starším, úctu ke všem stvořením.
5) může sloužit, aniž by se ponížil.
6) není jen tupý spotřebitel, ale umí i vytvářet.
7) je pánem svého světa, ale zároveň ví, že svět podléhá pravidlům, která je třeba respektovat.

Kdo smí přírodu zažít všemi smysly, vyvine si také smysl vnímání pro sebe samého.

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz