EKOKLUB

Ekoklub rodičů, dětí a přírody vznikl v roce 2012

Předsedou je Mgr. Lenka Horáčková

 

cíle spolku:

1)      podporovat a rozvíjet vztah dětí a jejich rodičů k přírodě,

2)      rozvíjet povědomí o trvale udržitelném rozvoji,

3)      přispívat k zdravému životnímu stylu,

4)      dávat prostor pro rozvíjení sportovních, kulturních, vědomostních i sociálních schopností,

5)      objevování trvalých hodnot, respekt vůči odlišnostem, posilování mezilidských vztahů mezi nejbližšími i v blízké společnosti napříč generacemi,

6)      podpora ochrany přírody, krajiny, místních přírodních a krajinných prvků, vesnického rázu, zemědělské půdy, vody,

7)      propagace a prosazování principů občanské společnosti,

8)      obnovení tradic a zvyků venkova, zapojení veřejnosti, místních obyvatel, propagace našich výsledků,

9)      vybudování centra nabízející prostor pro různé formy setkávání a spolupráce,

10)   informační činnost a osvěta,

11)   spolupráce s jinými subjekty zastávající společné zájmy,

12)   rekreační, volnočasová a zájmová práce s dětmi a jejich rodiči.

 

                                                                                                                   POZVÁNKA

 

pro všechny členy spolku

na členskou schůzi spolku

Ekoklub rodičů, dětí a přírody z. s., IČO: 226 07 200,
se sídlem č. p. 12, 330 07 Druztová

zapsaného u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 6355

 

 

konané

30.6. 2016 v 17:00 hodin

 

 

v 1. patře budovy na adrese Plzeň, Riegrova 223/20, PSČ 301 00 v sídle advokátní kanceláře Blažek

 Program:

 

  1. Zahájení
  2. Schválení stanov spolku
  3. Volba předsedy spolku
  4. Volba pověřené osoby členskou schůzí
  5. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žadatelů o členství ve spolku
  6. Závěr

 

 

Účast nutná.

Občanské průkazy vezměte s sebou.

 

 

 

V Druztové dne 24. 5. 2016

 

 Přihláška do spolku ke stažení zde:

Přihláška do Ekoklubu rodičů, dětí přírody z.s.

 

Lesní mateřská škola Berounka (zaštítěna o.s. Ekoklub rodičů, dětí a přírody, IČO 22607200, adresa Druztová 12, 330 07 Druztová

Mgr. Marie Peroutková
732 835 414

Mgr. Lenka Horáčková
777 149 141

info@lesniskolkaberounka.cz